Cách nguồn hàng máy móc công nghiệp chất lượng cao cấp

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra với công nghiệp hóa theo hướng hiện đại ở nước ta – Tạp chí cộng sản

– https://baomoi.com/cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-va-nhung-van-de-dat-ra-voi-cong-nghiep-hoa-theo-huong-hien-dai-o-nuoc-ta/c/29309162.epi

10 Tháng Giêng 2019 … Các thành tựu khoa học – công nghệ trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư
làm … tư đưa đến những hệ thống sản xuất với các máy móc, thiết bị thông minh,
… Công nghệ mới cho phép có thể cung cấp mọi hàng hóa, dịch vụ cần ….. cung
cấp nguồn lao động chất lượng cao, có kỹ năng và năng lực sáng

– https://www.bureauveritas.vn/home/your-industry

Dù doanh nghiệp quý vị hoạt động trong lĩnh vực nào thì Bureau Veritas Việt
Nam … nhiều hãng hàng không trên toàn thế giới thông qua việc cung cấp đa
dạng các … ở khâu Thượng Nguồn, Trung Nguồn hay Hạ Nguồn của ngành
công nghiệp … Chất Lượng và Môi Trường, tối đa hóa hiệu quả công việc và
nâng cao việc

�� mo����jkl������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������[� ��$�_x00E_bjbj���� I�ΐΐ=�_x00F_(
��_x00F_��_x00F_��_x00F_���-!I!�!�!�!�����!�!�!8�!41#l�!�b�#�#(�#�#�#�&�&�&C�E�E�E�E�E�E�$V����zi�E�!{‘&|�&{‘{‘i�a!a!�#�#M��������{‘�da!8�#�!�#C���{‘C�����j%���!Ѳ�#������$Z��!_x00B_��2/�Ķ0���r�_x00B_��r�dѲѲ&r��!��8�&”�&���&�&��&�&�&i�i����&�&�&�{‘{‘{‘{‘��������������������������������������������������������������������r��&�&�&�&�&�&�&�&�&� _x00C_�: B� KHOA H�C V� C�NG NGH�

S�: /TTr-BKHCNC�NG H�A X� H�I CH� NGH(A VI�T NAM
�c l�p - T� do - H�nh ph�c
H� N�i, ng�y th�ng 12 nm 2018T� TR�NH
V� vi�c ph� duy�t � �n Th�c �y nh�p kh�u c�ng ngh� trong c�c ng�nh, l)nh v�c �u ti�n giai o�n �n nm 2025, �nh h��ng �n nm 2030 
 K�nh g�i: Th� t��ng Ch�nh ph�
Th�c hi�n nhi�m v� ��c giao t�i k� ho�ch c�ng t�c c�a Ch�nh ph�, Th� t��ng Ch�nh ph� nm 2018, B� Khoa h�c v� C�ng ngh� � ti�n h�nh nghi�n c�u v� x�y d�ng D� th�o Quy�t �nh ph� duy�t � �n th�c �y nh�p kh�u c�ng trong c�c ng�nh, l)nh v�c �u ti�n giai o�n �n nm 2025, �nh h��ng �n nm 2030 (sau �y g�i t�t l� D� th�o Quy�t �nh). B� Khoa h�c v� C�ng ngh� k�nh tr�nh Th� t��ng Ch�nh ph� v� D� th�o Quy�t �nh n�y nh� sau:
I. S� C�N THI�T
1. Th�c tr�ng ho�t �ng nh�p kh�u c�ng ngh� t�i Vi�t nam
1.1. Th�c tr�ng nh�p kh�u m�y m�c, thi�t b�, d�y chuy�n c�ng ngh�
Sau h�n 30 nm th�c hi�n �i m�i, Vi�t Nam ang trong qu� tr�nh c�ng nghi�p h�a, hi�n �i h�a v� h�i nh�p qu�c t�. M�c d�, ch�ng ta � thu ��c nhi�u th�nh t�u trong ph�t tri�n kinh t� song tr�nh � s�n xu�t c�n l�c h�u, nhi�u m�y m�c thi�t b�, v�t t�, nguy�n li�u ph�c v� s�n xu�t v�n ph�i nh�p kh�u.
V� h�nh th�c chuy�n giao, c�c k�t qu� nghi�n c�u g�n �y cho th�y h�nh th�c mua c�ng ngh� k�m theo m�y m�c, thi�t b� l� k�nh quan tr�ng nh�t. Hi�n nay, ch�a c� th�ng k� n�o th� hi�n ho�c t�ch ��c ph�n c�ng ngh� g�n k�m v�i c�c m�y m�c, thi�t b�, tuy nhi�n s� li�u v� nh�p m�y m�c, thi�t b� cing cho ta th�y ph�n n�o vi�c nh�p c�ng ngh� k�m theo.
a) Th�c tr�ng nh�p m�y m�c, thi�t b� t� nm 2006 �n nay
Nh�p kh�u m�y m�c, thi�t b� (MMTB), d�y chuy�n c�ng ngh� chi�m t� l� �ng k� trong t�ng gi� tr� nh�p kh�u c�a Vi�t Nam. Tuy nhi�n, s� li�u th�ng k� h�i quan ch�a t�ch b�ch ��c vi�c nh�p kh�u m�y m�c thi�t b� theo t�ng m�c �ch s� d�ng (gia c�ng, s�n xu�t, y t�, vn h�a, gi�o d�c,..) m� ch� th�ng k� theo m� HS c�a h�ng h�a nh�p kh�u.
T�ng kim ng�ch nh�p kh�u m�y m�c, thi�t b�, d�y chuy�n c�ng ngh� giai o�n 2006 - 2015 tng 2,03 l�n, t� 13.578 t� USD nm 2006 l�n 27.594 t� USD v�o nm 2015 v� t�c � tng b�nh qu�n h�ng nm �t 49,20%. Trong �:
+Kim ng�ch nh�p kh�u MMTB theo th�nh ph�n kinh t�: Kim ng�ch nh�p kh�u MMTB c�a khu v�c kinh t� trong n��c tng b�nh qu�n h�ng nm l� 10,6%, t� 4.086 tri�u USD nm 2006 tng l�n 10.539 tri�u USD v�o nm 2015. �i v�i khu v�c c� v�n �u t� n��c ngo�i, nm 2006 tr� gi� nh�p kh�u MMTB c�a khu v�c n�y l� 2.543 tri�u USD v� �n nm 2015 � tng l�n 17.055 tri�u USD, �t t�c � tng trung b�nh nm 22,4%.
+ Kim ng�ch nh�p kh�u MMTB theo th� tr��ng: �n nm 2012 nh�p kh�u MMTB n��c ta ��c th�c hi�n v�i g�n 40 n��c v� l�nh th�. Trong �, nh�p kh�u MMTB ch� y�u t� m�t s� n��c, l�nh th� thu�c khu v�c Ch�u � Th�i B�nh D��ng, g�m c�c n��c � �ng �, �ng Nam �, M�, Nga v� t� m�t s� khu v�c kh�c nh� EU, �n �. T�c � tng tr��ng nh�p kh�u MMTB t� th� tr��ng Trung Qu�c l� cao nh�t: 27,6%; sau � l� H�n Qu�c: 25%; M�: 22%; Nh�t B�n: 16%; trong khi nh�p kh�u t� H�ng K�ng gi�m t�i -21,8%.
Trung Qu�c v�n l� n�i m� c�c doanh nghi�p nh� n��c khai th�c, mua m�y m�c, thi�t b�, d�y chuy�n c�ng ngh� nhi�u nh�t. M�t trong nh�ng l� do khi�n cho kim ng�ch nh�p kh�u m�y m�c, thi�t b� c�a Vi�t Nam t� qu�c gia n�y l�n nh� v�y l� do gi� r� h�n h�n so v�i vi�c nh�p kh�u t� EU, M�,....
b) Hi�u qu� nh�p kh�u MMTB giai o�n 2006-2015 ph�c v� s�n xu�t kinh doanh
Xu th� nh�p kh�u d�y chuy�n MMTB k�m theo chuy�n giao c�ng ngh� (CGCN) c� t�nh �c th� trong m�t s� l)nh v�c nh� d�u kh�, i�n l�c, h�a ch�t,... do c�c h�ng m�c c�ng tr�nh �u t� �i h�i d�y chuy�n MMTB c� c�ng ngh� ti�n ti�n, ti�t ki�m nng l��ng, b�o v� m�i tr��ng... Vi�c �u t� nh�p kh�u MMTB h�p l� c�a c�c doanh nghi�p � mang l�i hi�u qu� cao, m�t s� v� d� c� th� nh�:
+ Trong l)nh v�c thm d� v� khai th�c d�u kh�: C�c h�p �ng mua s�m th��ng theo d�ng thi�t k� k� thu�t t�ng th� v� nh� cung c�p ch� y�u l� c�c c�ng ty d�u kh� c� uy t�n tr�n th� gi�i, do c�c h�ng m�c c�ng tr�nh thm d� v� khai th�c d�u kh� �i h�i thi�t k� k� thu�t c� ch�t l��ng cao, c�ng ngh� ti�n ti�n, y�u c�u ch�t ch� v� ph�ng ch�ng ch�y n� v� �m b�o m�i tr��ng, v� v�y c�c thi�t b� nh�p kh�u cho ng�nh d�u kh� l� c�c thi�t b� m�i, �t ti�u chu�n cao c�a qu�c t�.
+ Trong l)nh v�c nhi�t i�n, l��i i�n: C�c nh� m�y nhi�t i�n s� d�ng than, kh� �ng h�nh ��c x�y d�ng theo h�nh th�c nh�p thi�t b� �ng b� k�m theo chuy�n giao c�ng ngh� s�n xu�t. T�p o�n i�n l�c Vi�t Nam � v� ang �i m�i c�ng ngh�, thi�t b� th�ng qua qu� tr�nh nh�p kh�u c�ng ngh�, nh�n chuy�n giao v� l�m ch� c�ng ngh� m�i ti�n ti�n c�a n��c ngo�i ph�c v� ph�t tri�n ngu�n i�n, l��i i�n, h� th�ng i�u khi�n- i�u �- th�ng tin- vi�n th�ng i�n l�c trong n��c �p �ng nhu c�u tng tr��ng ng�y c�ng cao; g�p ph�n t�ch c�c v�o vi�c n�ng cao nng l�c h� th�ng i�n, n�ng cao ch�t l��ng v� � tin c�y cung c�p i�n, g�p ph�n quan tr�ng n�ng cao t� l� i�n kh� h�a n�ng th�n, �m b�o an sinh x� h�i, an ninh qu�c gia.
+ Trong l)nh v�c khai th�c kho�ng s�n: T�p o�n c�ng nghi�p Than-Kho�ng s�n Vi�t Nam �y m�nh ho�t �ng nghi�n c�u khoa h�c, ph�t tri�n c�ng ngh�, �u t� �i m�i v� �ng d�ng ti�n b� k� thu�t trong s�n xu�t. H�nh th�c �u t� �i m�i ch� y�u l� h�p t�c gi�a �n v� s�n xu�t, t� v�n trong n��c v� t� v�n n��c ngo�i. T�p o�n � �t ��c nhi�u k�t qu�, th�nh t�u v� ph�t tri�n khoa h�c v� c�ng ngh� trong l)nh v�c khai th�c h�m l� v� s�n xu�t s�n ph�m c� kh�.
+ Trong l)nh v�c h�a ch�t: C�c doanh nghi�p � �u t� nhi�u d� �n c� s� h�p t�c v�i c�c c�ng ty n��c ngo�i. C�ng ngh� ��c l�a ch�n t�i c�c d� �n m�i �u l� c�c c�ng ngh� ti�n ti�n nh�t t� c�c n��c c�ng nghi�p ph�t tri�n, th�ng qua c�c h�p �ng CGCN nh� l�c h�a d�u Dung Qu�t, s�n xu�t ph�n �m t� kh� �ng h�nh....
+ Trong l)nh v�c c� kh�: Th�ng qua h�p t�c, CGCN v�i Ucraina, Vi�n Nghi�n c�u c� kh� � l�m ch� thi�t k� ch� t�o c�c lo�i van cung, van ph�ng c� k�ch th��c l�n, � ph�c t�p cao cung c�p cho c�c c�ng tr�nh x�y d�ng c�c nh� m�y th�y i�n tr�n c� n��c, �a T�ng c�ng ty M�y v� Thi�t b� c�ng nghi�p tr� th�nh nh� ch� t�o v� cung c�p thi�t b� c� kh� th�y c�ng h�ng �u c�a Vi�t Nam.
+ Trong l)nh v�c x�y d�ng k�t c�u h� t�ng giao th�ng: CGCN thi c�ng m�i ��c th�c hi�n theo c�c d� �n �u t� do c�c t�ng th�u n��c ngo�i th�c hi�n, trong � c�c nh� th�u Vi�t Nam l�m th�u ph� v� ti�p thu l�m ch� c�ng ngh�. Ngo�i ra, c�ng ngh� m�i ��c du nh�p th�ng qua h�nh th�c c�c doanh nghi�p n��c ngo�i h�p t�c v�i c�c doanh nghi�p trong n��c th�nh l�p c�ng ty t�i Vi�t Nam � �ng d�ng, chuy�n giao c�ng ngh� v�o Vi�t Nam.
V� c�ng ngh� x�y d�ng c�u, �n nay h�u h�t c�c c�ng ngh� x�y d�ng c�u b� t�ng c�t th�p, c�u treo v� c�u d�y vng nh�p l�n hi�n �i � ��c chuy�n giao v�o Vi�t Nam � �m b�o t�nh linh ho�t, th�ch �ng v�i nhi�u lo�i �a h�nh trong x�y d�ng nh�: x�y d�ng c�u b� t�ng c�t th�p s� d�ng c�ng ngh� �c h�ng c�n b�ng cho nh�p d�i �n 150m (c�u H�m Lu�ng- ho�n th�nh nm 2010), c�ng ngh� �c �y, c�ng ngh� �y � gi�o (MSS) th�ch h�p cho c�c chi�u d�i v��t nh�p t� 40-70m.... c�ng ngh� x�y d�ng c�u treo v� c�u d�y vng nh�p l�n c� k�t c�u v� c�ng ngh� x�y d�ng hi�n �i nh� c�u C�n Th�, B�i Ch�y, Thu�n Ph��c, Nh�t T�n, ... � l�m ch� v� �p d�ng th�nh c�ng v�o th�c t� c�ng tr�nh c�u d�y vng nh�p l�n do c�c �n v� trong n��c t� thi�t k�, thi c�ng (c�u R�ch Mi�u, nh�p ch�nh d�i 270m - ho�n th�nh nm 2009).
V� c�ng ngh� x�y d�ng h�m giao th�ng, t� nm 2005 � ho�n th�nh h�m ��ng b� theo c�ng ngh� NATM. Tr�n c� s� � � t� ch� thi�t k� v� thi c�ng ho�n th�nh m�t s� h�m ��ng b� kh�c nh� h�m �o Ngang, h�m A-Ro�ng-1, A-Ro�ng-2, h�m �o C�, h�m Ph� Gia Ph��c T��ng v� hi�n nay ang thi c�ng h�m C� M�ng... V� x�y d�ng h�m th�nh ph� � �p d�ng c�ng ngh� h�m d�m Th� Thi�m qua s�ng S�i G�n v� m�t s� h�m chui trong c�c th�nh ph� l�n.
V� c�ng ngh� x�y d�ng ��ng b�, trong x�y d�ng n�n ��ng v� x� l� n�n �t y�u, � �p d�ng nhi�u c�ng ngh� ti�n ti�n nh� d�ng bi�n ph�p gia t�i kh� l�n k�t h�p v�i s� d�ng v�i �a k� thu�t, b�c th�m, c�c c�t, gi�ng c�t, c�c �t gia c� xi mng, c�ng ngh� c� k�t ch�n kh�ng.
+ Trong l)nh v�c x�y d�ng c�ng tr�nh, nh�: C�c �ng d�ng c�ng ngh�, CGCN ang ��c tri�n khai trong thi�t k�, thi c�ng nh� cao t�ng, c�c c�ng tr�nh giao th�ng, th�y l�i, c�c c�ng tr�nh c�ng nghi�p c� quy m� l�n v� c�c c�ng tr�nh �c bi�t kh�c. Nhi�u nghi�n c�u �ng d�ng KH&CN � ��c th�c hi�n trong c�c l)nh v�c n�n m�ng, tr�c �a c�ng tr�nh; gia c� n�n �t y�u, c�c, h� �o; c�ng tr�nh ng�m, � nghi�ng nh� si�u cao t�ng; c�ng ngh� thi c�ng k�t c�u nh�p l�n; �ng su�t tr��c k�t c�u b� t�ng c�t th�p; ph�ng ch�ng ch�y, �ng �t, gi� b�o cho nh� v� c�ng tr�nh; c�ng ngh� thi c�ng b� t�ng m�t ��ng, b� t�ng kh�, b� t�ng �m ln; b� t�ng v� v�a �c bi�t, nghi�n c�u b� t�ng c�t s�i th�p si�u m�nh s� d�ng cho c�c k�t c�u th�nh v� m�ng,& C�c k�t qu� trong l)nh v�c c�ng ngh� x�y d�ng � tr�c ti�p h� tr�, th�c �y c�c doanh nghi�p trong ho�t �ng s�n xu�t, kinh doanh v�i h�ng ng�n c�c c�ng tr�nh, d� �n thu�c nhi�u l)nh v�c kh�c nhau: nng l��ng, nh� �, � th�, h� t�ng giao th�ng v� h� t�ng � th�. Trong �, ph�i k� �n c�c c�ng tr�nh th�y i�n quy m� l�n nh� th�y i�n S�n La, th�y i�n Lai Ch�u v�i vi�c l�m ch� c�ng ngh� thi c�ng b� t�ng �m ln c�a T�ng C�ng ty S�ng �, cao t�c H� N�i H�i Ph�ng, Nhi�t i�n Th�i B�nh 2, L�c d�u Nghi S�n& � g�p ph�n quan tr�ng v�o vi�c ph�t tri�n kinh t� - x� h�i c�a c� n��c.�
+ Trong l)nh v�c v�t li�u x�y d�ng: Vi�c �ng d�ng KH&CN th�c �y tng nng su�t lao �ng trong s�n xu�t v�t li�u x�y d�ng v� t�o ra nhi�u s�n ph�m v�t li�u x�y d�ng t�nh nng cao, th�n thi�n m�i tr��ng. L)nh v�c v�t li�u x�y d�ng c� t� tr�ng l�n v� �i m�i c�ng ngh�, c� b�n �p �ng th� tr��ng trong n��c v� m�t ph�n xu�t kh�u. M�t s� s�n ph�m �t tr�nh � ti�n ti�n c�a khu v�c v� th� gi�i. C�c s�n ph�m v�t li�u x�y d�ng �p d�ng KH&CN m�i t�o d�ng ��c th��ng hi�u, ch�t l��ng trong n��c v� qu�c t�. K�nh ti�t ki�m nng l��ng low-e, g�ch b� t�ng nh� ACC ��c nghi�n c�u ph�t tri�n, l�p �t d�y chuy�n s�n xu�t t�i T�ng c�ng ty Viglacera. Nghi�n c�u �ng d�ng thanh polyme c�t s�i th�y tinh ch�ng n m�n, d�ng cho c�c c�ng tr�nh ven bi�n,&
+ Trong l)nh v�c tr�ng tr�t: � c� nhi�u c�ng ty �u t� nghi�n c�u v� l�m ch� ��c c�c c�ng ngh� trong chu�i gi� tr� c�a s�n ph�m n�ng nghi�p, m�t s� v� d� nh�:
C�ng ty c� ph�n Gi�ng c�y tr�ng trung ��ng Vinaseed l� doanh nghi�p khoa h�c c�ng ngh� ho�t �ng trong l)nh v�c nghi�n c�u, ch�n t�o, s�n xu�t kinh doanh gi�ng c�y tr�ng v� chuy�n giao d�ch v� k� thu�t n�ng l�m nghi�p. S�n xu�t c�c lo�i gi�ng l�a v�i 5 t� h�p c�ng ngh� bao g�m 20 c�ng ngh� l�i c�n ph�i l�m ch� th� m�i th�c hi�n ��c m�c ti�u t�o ra c�c gi�ng l�a c� � c� 3 y�u t� (1) Nng su�t t� 6-10 t�n/ha, (2) Ch�t l��ng g�o �t chu�n qu�c t�, (3) Gi� th�nh ph�n b� theo c�c ph�n kh�c 350-450USD/t�n, 600-800USD/t�n, 1.000-1.200USD/t�n. Hi�n nay, Vinaseed l� �n v� c� kh�i l��ng s�n ph�m ti�u th� v� b� s�n ph�m a d�ng t�i Vi�t Nam, h�ng nm c�ng ty ti�u th� g�n 3 v�n t�n h�t gi�ng t��ng ��ng 1 tri�u ha gieo tr�ng, th� ph�n chi�m 15% l�a, 10% ng�, 5% h�t rau v�i h� th�ng m�ng l��i tr�n 1000 �i l� c�p I to�n qu�c.
T�p o�n L�c Tr�i ang �u t� x�y d�ng 5 nh� m�y ch� bi�n c� m�ng l��i ph�n ph�i thu�c b�o v� th�c v�t v� 1 nh� m�y s�n xu�t ph�n h�u c�. T� nm 2010, c�ng ty � th�c hi�n chu�i s�n xu�t l�a g�o theo quy tr�nh b�n v�ng th�ng qua m� h�nh C�nh �ng l�n , x�y d�ng v�ng nguy�n li�u, k� h�p �ng ti�u th� l�a t��i v�i b� con n�ng d�n. B�n c�nh �, c�ng ty � th�nh l�p c�c Trung t�m nghi�n c�u li�n k�t ch�t v�i b� con n�ng d�n � �ng d�ng c�c th�nh t�u KH&CN. S�n ph�m g�o c�a T�p o�n L�c Tr�i ��c s�n xu�t t� qui tr�nh ho�n to�n kh�p k�n, truy xu�t ��c ngu�n g�c, �m b�o ch�t l��ng. L�n �u ti�n, h�t g�o Vi�t Nam mang th��ng hi�u Ha#t ngo#c tr�i � �t ��c nh�ng ti�u chu�n g�t gao � xu�t kh�u th�nh c�ng v�o Nh�t B�n, m�t trong nh�ng th� tr��ng kh� t�nh h�ng �u tr�n th� gi�i. C�ng ty � k� h�p �ng mua b�n quy�n c�c gi�ng l�a c�a Vi�n l�a BSCL v�i gi� 200/1kg gi�ng l�a x�c nh�n.
C�ng ty C�ng ngh� n�ng nghi�p Vi�t N�ng (�ng Nai) ang �u t� nghi�n c�u �ng d�ng c�ng ngh� t�ch h�p t� c�ng ngh� sinh h�c, c�ng ngh� th�ng tin v� c�c c�ng ngh� canh t�c ti�n ti�n v�o qu� tr�nh ch�n t�o v� s�n xu�t h�t gi�ng c�c lo�i c�y tr�ng m�i. V�i s� h� tr� c�a B� KH&CN, c�ng ty � ch�n t�o 12 gi�ng rau m�u i�n h�nh �t chu�n gi�ng qu�c gia t� h�n 3.000 gi�ng c�y rau m�u � Vi�t Nam v� t� c�c n��c trong khu v�c v� th� gi�i g�p ph�n l�m gi�m ��c 10% kh�i l��ng v� gi� th�nh nh�p kh�u c�c lo�i h�t gi�ng n�y (h�ng nm Vi�t Nam ph�i chi kho�ng 100 tri�u USD � nh�p kh�u h�t gi�ng c�y rau m�u.
Vi�n L�a �ng b�ng s�ng C�u Long th�ng qua cac h�#p tac nghi�n c�u v�i cac �i tac n��c ngoai, Vi�#n � ap du#ng m�#t s� thanh t�#u KH&CN trong linh v�#c sinh ho#c ph�n t� , c�ng ngh�# sinh ho#c, n�ng ho#c, ba o v�# th�#c v�#t,.v.v.. vao nghi�n c�u �ng du#ng � cho#n ta#o va phat tri� n gi�ng lua nh�: s� du#ng d�u chu� n ph�n t� trong cho#n ta#o gi�ng lua, s� du#ng ba ng so mau la lua � gia m l��#ng ph�n a#m trong canh tac lua, ap du#ng bon ph�n theo t�ng vung chuy�n bi�#t cu a IRRI (Site Specific Nutrient Management SSNM) � ap �ng nhu c�u ph�n bon m�#t cach co hi�#u qua cho c�y lua, s� du#ng n�m co ich trong phong tr� s�u ha#i lua.
1.2. Th�c tr�ng nh�p kh�u m�y m�c, thi�t b� ph�t tri�n KH&CN
Song song v�i vi�c �i m�i c�ng ngh� ph�c v� s�n xu�t, c�c b�, ng�nh, �a ph��ng v� doanh nghi�p cing ch� tr�ng �u t�, tng c��ng �i m�i trang thi�t b� ph�ng th� nghi�m, i�u ki�n l�m vi�c cho c�c t� ch�c khoa h�c v� c�ng ngh�. Trong nh�ng nm qua, nhi�u t� ch�c nghi�n c�u khoa h�c v� c�ng ngh� a va ang th�c hi�n c�c d� �n �u t� chi�u s�u, n�ng cao nng l�c nghi�n c�u t� ngu�n ng�n s�ch nh� n��c, v�n doanh nghi�p v� m�t s� t� ch�c � khai th�c ��c ngu�n v�n t�i tr� c�a n��c ngo�i.
T�p o�n D�u kh� qu�c gia Vi�t Nam � tng c��ng �u t� c� s� v�t ch�t (trang thi�t b� th� nghi�m, c�c ph�n c�ng v� ph�n m�m chuy�n d�ng) � t�t c� c�c c� s� nghi�n c�u khoa h�c d�u kh� m�t c�ch �ng b�, ti�n ti�n nh�m �m b�o cung c�p th�ng tin, lu�n c� khoa h�c �y � v� tin c�y ph�c v� c�ng t�c nghi�n c�u khoa h�c v� qu�n l� s�n xu�t kinh doanh c�a ng�nh d�u kh�. Hi�n nay, T�p o�n ang t�p trung tri�n khai � �n th�nh l�p t�i khu v�c th�nh ph� H� Ch� Minh m�t Trung t�m ph�n t�ch th� nghi�m d�u kh� � m�nh �p �ng c�c nhu c�u c�a ho�t �ng d�u kh�; ph�n �u ch�m d�t vi�c g�i m�u i ph�n t�ch � n��c ngo�i sau khi Trung t�m ph�n t�ch th� nghi�m x�y d�ng xong v� i v�o ho�t �ng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *